Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Na różny temat / Odp: IARU R1 MS
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Sierpień 26, 2020, 06:42:07 pm  »
 HF Digital Mode Band Plan Review
Because frequency allocations and amateur radio operating interests vary in different parts of the world, the development of band plans – voluntary guidelines on the use of the spectrum that is available to radio amateurs – is a responsibility of the three IARU regional organizations. Each of the three Regions has a band planning committee to focus on this work. In recent years there have been increased efforts to bring the regional band plans into alignment wherever possible. Final approval of band plan revisions is generally given by the regional conferences of IARU member-societies that are held every three years on a rotating basis. This approach to band planning generally has kept pace with the evolution of amateur radio operating. However, the explosive growth in HF (below 30 MHz) digital modes, particularly FT8, has led to perceived overcrowding of HF digital mode band segments.  Accordingly, a working group has been formed consisting of representatives of the three regional band planning committees. This is the first time the three Regions have joined together to directly coordinate band planning efforts.
The working group has already had fruitful discussions with the WSJT Development Group led by Joe Taylor, K1JT. Additional discussions, including with other HF stakeholders, will be held as part of a fundamental review of the different HF digital modes, and how they can be best categorized and arranged to share the limited spectrum available.
The main aim is to develop solutions that reduce congestion within very popular mode segments while preventing mutual interference between incompatible modes to the greatest extent possible.  While the proposed band plan revisions will have to be approved by member-societies in each Region, recent administrative changes mean that the changes can be implemented without having to wait for the regional conferences.
Amateurs are encouraged to follow progress through their IARU member-society and the respective IARU websites, all of which can be reached via www.iaru.org.
Dave Sumner, K1ZZ (IARU Secretary)
 
Przegląd Band Planu HF dla emisji cyfrowych
Ponieważ alokacje częstotliwości i zainteresowania radioamatorów są różne w różnych częściach świata, za opracowanie Band Planów - dobrowolnych wytycznych dotyczących wykorzystania widma dostępnego dla radioamatorów - odpowiadają trzy organizacje regionalne IARU. Każdy z trzech regionów ma komitet do planowania emisji w wycinkach pasm, który skupia się na tej pracy. W ostatnich latach podjęto wzmożone wysiłki w celu dostosowania regionalnych Band Planów w miejscach tam, gdzie jest to możliwe. Ostateczne zatwierdzenie uzgodnień Band Planu zwykle wydawane na regionalnych konferencjach stowarzyszeń członkowskich IARU, które odbywają się co trzy lata na zasadzie rotacji. Takie podejście do planowania emisji generalnie dotrzymuje kroku ewolucji amatorskiego działania radia. Jednak gwałtowny wzrost wykorzystania częstotliwości w emisjach cyfrowych w trybach HF (poniżej 30 MHz), w szczególności FT8, doprowadził do zauważalnego przepełnienia segmentów pasma trybu cyfrowego HF. W związku z tym utworzono grupę roboczą składającą się z przedstawicieli trzech regionalnych komitetów ds. Planowania emisji w wycinkach pasm. To jest pierwszy raz, kiedy trzy regiony połączyły siły, aby bezpośrednio koordynować wysiłki związane z planowaniem uzgodnień wykorzystywania wycinków pasm.
Grupa robocza przeprowadziła już owocne dyskusje z Grupą Rozwoju WSJT kierowaną przez Joe Taylora, K1JT. Dodatkowe dyskusje, w tym z innymi zainteresowanymi pracą w paśmie HF, odbędą się w ramach fundamentalnego przeglądu różnych cyfrowych trybów HF oraz tego, jak można je najlepiej sklasyfikować i zorganizować w celu udostępnienia  ograniczonego dostępnego widma. Głównym celem jest opracowanie rozwiązań, które zmniejszają zatory w bardzo popularnych segmentach modów, jednocześnie zapobiegając wzajemnym zakłóceniom między niekompatybilnymi modami w największym możliwym stopniu. Podczas gdy proponowane zmiany Band Planów będą musiały zostać zatwierdzone przez stowarzyszenia członkowskie w każdym Regionie, ostatnie zmiany  administracyjne oznaczają, że zmiany można wprowadzić bez konieczności czekania na konferencje regionalne.
Amatorów zachęca się do śledzenia postępów poprzez ich stowarzyszenie członkowskie IARU oraz odpowiednie strony internetowe IARU, z których wszystkie są dostępne za pośrednictwem www.iaru.org.
Dave Sumner, K1ZZ (Sekretarz IARU)
HF Manager PZK Marek SP3AMO :)
 
2
Na różny temat / Odp: IARU R1 MS
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Lipiec 13, 2020, 07:06:16 pm  »
 
Proposed Shortwave Broadcast Station Prompts Objection
 
    In what seems to be a small revival in shortwave broadcasting, three USA radio amateurs with careers in SWBC & telecom have posed serious concerns about the proposal to build a new HF transmitter site and offer advanced digital messaging services.
    The QTH prompts suspicion of a possible connection with so called "high speed trading" in financial markets, where alleged experiments with lower bandwidth signals ("time ticks") were previously tracked by hams.
    73, John, WØPV
 
    Proposed Shortwave Station in Illinois Prompts an Objection
    Several members of the SW / radio amateur community expressed concern about other possible data uses.
    BY PAUL MCLANE PUBLISHED in Radio World: JULY 8, 2020 [IMG]
Elevation for proposed shortwave towers; see detailed original in the Parable filing.
There’s a plan in the works to build a new international shortwave radio station in Illinois,   one that would use the Digital Radio Mondiale modulation system. But now several prominent members of the U.S. shortwave community are asking the Federal Communications Commission to take a closer look first. Parable Broadcasting Co. in April asked the FCC to allow it to build the station in Batavia, Ill., west of Chicago, using the call sign WPBC. It wants to offer “broadcasting and data services.”
    Specifically, Parable wrote that the station would “serve the areas of Europe that may be authorized by the commission. The planned broadcast content includes religious and educational programming, as well as data content provided by third parties.” It added that it wants to “take advantage of the recent push by the National Association of Shortwave Broadcasters
to develop and provide content for the growing DRM market.”
    Now three individuals, collectively called the High-Frequency Parties, filed an informal objection. It’s that wording about data content that concerns them.
    Bennett Z. Kobb @AK4AV, Kim Andrew Elliott @KD9XB and Christopher D. Rumbaugh @K6FIB said international broadcast stations in the U.S. are intended “to be received directly by the general public in foreign countries.”
    Now they told the FCC that it is impossible to tell from the Parable application whether all of the data services and data provided by third parties will qualify.
    Elliott KD9XB is a former VOA employee who produces the program “Shortwave Radiogram” and is active on Twitter. Rumbaugh K6FIB publishes the DRMNA.info website. Kobb AK4AV has held various roles in radio and telecommunications including launching a telecom newsletter and writing books about spectrum allocations. He currently is a government contractor. The three have filed joint comments to the FCC before.
    They wrote to the commission: “Various elements of the application and its geographical location suggest that the station will be engaged in the provision of point-to-point data services for hire, a common carrier or private carrier of messages not ‘intended for direct reception by the general public’ and not ‘to be received directly by the general public in foreign countries.’”
 
    Nothing in the rules allows non-broadcast service, including ancillary or auxiliary services, they continued. “The applicant proposes to use the Digital Radio Mondiale (DRM) standard. All data messages from this station must be in a form readily decoded by ordinary DRM receivers and rendered as publicly accessible content without encryption or obscuration of  their purpose or meaning. While Section §73.758 authorizes ‘datacasting’ to stations using DRM, it does not allow any form of datacasting that is not also broadcasting.”
    [Related: “U.S. Shortwave Broadcasters Eye Digital”]
    They said they’re definitely not against international data broadcasts or to DRM. (“Our members pioneered such services at the Voice of America and have operated DRM promotional websites recognized by the DRM Consortium for more than a decade.”)
But they said someone wishing to conduct commercial HF point-to-point messaging for third parties should do so in a service dedicated to that function; if none exists they should petition the FCC for one.
    While the FCC has authorized international data stations experimentally, those were “never conceived to engage in revenue operations indefinitely as an alternative to regular spectrum allocations and transparent, public license assignment procedures.”
    In a separate email to Radio World, Kobb noted recent news coverage of shortwave applications for private data communication services such as instant stock trading; examples are here and here. Kobb emphasized that the objectors have no reason to think Parable is associated with those particular projects.
    But regardless of audio programs that Parable may transmit, the three told the FCC that licensing a point-to-point message facility this way would be “an impermissible excursion around formalizing an international private data service or updating existing rules to accommodate it.” So they say the commission FCC should require Parable to certify that “no nonpublic, non-broadcast, nondisclosed, encrypted, confidential or clandestine data messages shall be sent over the proposed station.”
    They added that the FCC needs to update its “hoary Part 73F rules, some dating from the 1930s and now without any articulable public interest basis.” These include “excessive” minimum required power level and a prohibition on domestic service. “Rule changes might embrace data communications under an expanded scope of service.”
    Radio World invited comment from Parable via its attorney, Donna Balaguer of Fish & Richardson P.C. She replied in an email: “We have just received the informal objection and require time to review it. However, Parable Broadcasting Company proposes to provide valuable cultural and educational content overseas, as intended by the FCC for International Broadcast Stations. Parable’s application complies with FCC rules in all aspects.”
    The application lists a Virginia address for the company and lists Stephen J. Bartlett as president. Its consulting engineer is Stephen Lockwood K7SSL of Hatfield & Dawson Consulting Engineers, whose engineering work can be seen in the application. [Read the Parable application including technical filing.]
    Parable’s facility would operate on the 5.9–15.8 MHz international shortwave bands with 15 kW power. Two 10 kW Amplifier Systems transmitters (main and standby) would feed 550 feet of 5-inch Comscope pressurized coax to a “super high gain” TCI log-periodic antenna system. The latter would consist of three towers, including two at 184 feet, with antenna power gain of 18.0 dBi, which the application notes is “a multiplier of 63.1.”
Last edited: Thursday at 10:34 PM
W0PV, Thursday at 10:24 PM #1 K0UO, DE2TRF and R2DYM like this.
 
Proponowane zgłoszenie stacji krótkofalowej monituje sprzeciw
 
    Wydaje się, że to niewielkie ożywienie w krótkofalówkach, trzech amerykańskich amatorów radiowych z karierą w SWBC i telekomunikacji wyrazili poważne obawy dotyczące propozycji budowy nowej witryny nadajników HF i oferowania zaawansowanych wiadomości
cyfrowych usługi.
 
    QTH wzbudza podejrzenia o możliwy związek z tak zwanym „szybkim obrotem” na rynkach finansowych, gdzie rzekome eksperymenty z sygnałami o niższej przepustowości („znaczniki czasu”) były wcześniej śledzone przez szynki.
    73, John, WØPV
 
    Proponowana stacja krótkofalowa w Illinois prosi o sprzeciw
 
    Kilku członków społeczności amatorskiej SW / radio wyraziło obawy dotyczące innych możliwych zastosowań danych. PAUL MCLANE PUBLIKOWANY w Radio World: 8 LIPCA 2020 [IMG]
 
    Wysokość dla proponowanych wież krótkofalowych; zobacz szczegółowy oryginał w dokumentacji przypowieści.
 
    W planach jest budowa nowej międzynarodowej stacji radiowej krótkofalowej w Illinois, która będzie korzystać z System modulacji radia cyfrowego. Ale teraz kilku wybitnych członków amerykańskiej społeczności krótkofalowej pyta Federalna Komisja Łączności najpierw przyjrzy się bliżej.
    Parable Broadcasting Co. w kwietniu poprosiło FCC o pozwolenie na budowę stacji w Batavia, Illinois, na zachód od  Chicago, przy użyciu znak wywoławczy WPBC. Chce oferować „usługi transmisji i transmisji danych”. W szczególności Parable napisało, że stacja „będzie obsługiwać obszary Europy, które mogą uzyskać zezwolenie komisji. Planowana transmisja obejmuje programy religijne i edukacyjne, a także treści danych dostarczone przez osoby trzecie imprezy. ” Dodał, że chce „wykorzystać niedawny nacisk National Association of Shortwave Broadcasters opracowywać i dostarczać treści dla rozwijającego się rynku DRM. ”
    Teraz trzy osoby, zwane wspólnie stronami o wysokiej częstotliwości, złożyły nieformalny sprzeciw. To takie sformułowanie o treści danych, która ich dotyczy.
    Bennett Z. Kobb @ AK4AV, Kim Andrew Elliott @ KD9XB i Christopher D. Rumbaugh @ K6FIB powiedział międzynarodowy program stacje w USA mają być „odbierane bezpośrednio przez ogół społeczeństwa w obcych krajach”.
    Teraz powiedzieli FCC, że z aplikacji Parable nie można stwierdzić, czy wszystkie usługi danych i dane dostarczone przez strony trzecie będą się kwalifikować.
    Elliott KD9XB jest byłym pracownikiem VOA, który tworzy program „Radiogram krótkofalowy” i jest aktywny na Twitterze. Rumbaugh K6FIB publikuje witrynę DRMNA.info. Kobb AK4AV pełnił różne role w radiu i telekomunikacji, w tym w zakresie uruchamiania
biuletyn telekomunikacyjny i pisanie książek o przydziałach częstotliwości. Obecnie jest wykonawcą rządowym. Trzej mają złożył wcześniej wspólne uwagi do FCC.
    Napisali do komisji: „Różne elementy aplikacji i jej położenie geograficzne sugerują, że stacja będzie zaangażowany w świadczenie usług transmisji danych punkt-punkt do wynajęcia, wspólnego operatora lub prywatnego przewoźnika wiadomości nie jest „przeznaczony do bezpośredniego odbioru przez ogół społeczeństwa” i nie „nie jest odbierany bezpośrednio przez ogół społeczeństwa za granicą kraje.'"
    Żadne z przepisów nie zezwalają na usługi niezwiązane z transmisją, w tym usługi pomocnicze lub pomocnicze, kontynuowali. „The wnioskodawca proponuje korzystanie ze standardu Digital Radio Mondiale (DRM). Wszystkie wiadomości danych z tej stacji muszą mieć formę łatwo dekodowane przez zwykłe odbiorniki DRM i renderowane jako treść publicznie dostępna bez szyfrowania lub zasłaniania ich cel lub znaczenie. Chociaż sekcja §73.758 zezwala na „transmisję danych” na stacje korzystające z DRM, nie zezwala na  żadną formę
transmisja danych, która nie jest również transmitowana. ”[Powiązane: „U.S. Shortwave Broadcasters Eye Digital ”] Powiedzieli, że zdecydowanie nie są przeciwni międzynarodowym transmisjom danych ani DRM. („Nasi członkowie byli pionierami takich usług w Voice of America i od ponad dekady prowadzą promocyjne strony DRM uznane przez konsorcjum DRM. ”) Ale powiedzieli, że ktoś, kto chce prowadzić komercyjne wiadomości HF typu point-to-point dla stron trzecich, powinien to zrobić w ramach usługi dedykowany tej funkcji; jeśli nie istnieje, powinni złożyć petycję do FCC.
    Podczas gdy FCC eksperymentalnie autoryzowała międzynarodowe stacje danych, „nigdy nie pomyślano o nich, by zarabiać operacje na czas nieokreślony jako alternatywa dla regularnych przydziałów widma i przejrzyste, publiczne przyznawanie licencji procedury ”.
    W osobnym e-mailu do Radio World Kobb odnotował najnowsze doniesienia o krótkofalowych aplikacjach do prywatnych danych usługi komunikacyjne, takie jak natychmiastowy obrót akcjami; przykłady są tu i tutaj. Kobb podkreślił, że sprzeciwiający się nie mają powód, by sądzić, że przypowieść jest powiązana z tymi konkretnymi projektami.
    Ale niezależnie od programów audio, które Parable może przesyłać, cała trójka powiedziała FCC, że licencjonuje punkt-punkt wiadomość obiektu w ten sposób woul
Tłumaczony tekst surowy przez Google .... dołączam tekst oryginalny.

Coś ten mój Google tłumacz nie do końca wszystko przetłumaczył, ale z tekstu wynika, że usługa ta obejmie pasma KF 5,9 - 15,8 MHz ... czy może nam zaszkodzić.
73, Marek SP3AMO, HF Manager PZK

3
Na różny temat / Odp: Chińskie satelity amatorskie z transponderem HF na pasmo 15/10m
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Maj 15, 2020, 05:22:11 pm  »
 Chińskie satelity z transponderami HF
Dwa nowe chińskie satelity radioamatorskie CAMSAT, CAS-7A i CAS-7C, są zaplanowane do startu na orbitę Ziemi w dniu 15 września tego roku. CAS-7A jest 27 kg mikrosatelitą z transponderem dla pasm 15m/10m oraz innych trybów pracy. Częstotliwości pracy urządzeń satelitów uzgodnione zostały we współpracy z IARU.
Oba satelity będą umieszczone na wysokości 500 km na orbicie synchronizowanej Słońcem z nachyleniem płaszczyzny orbity 98°, wyznaczonym przez Centrum Startów Kosmicznych satelity w Jiuquan. Poniżej jest trochę danych o zaplanowanych częstotliwościach pracy dla satelity CAS-7A. Wszystkie transpondery mają szerokość pasma 30 kHz. W trybie H/T łącze do satelity - uplink, w zakresie od 21.395,00 do 21.425,00 kHz i downlink w zakresie od 29.435,00 do 29.465,00 kHz. Beacon CW pracuje na częstotliwości 29.425,00 kHz.
Satelity przypominają trochę byłe radzieckie satelity amatorskie Iskra Instytutu Lotnictwa Ordżonikidze w Moskwie powstałe we wczesnych latach 1980-tych. Satelity te również miały łącza satelitarne uplink w paśmie 15m i downlink w paśmie 10m. Były głównie przeznaczone dla krótkofalowców byłego Bloku Europy Wschodniej, co więcej - nie miały żadnego wyposażenia dla wyższych pasm amatorskich. Iskra 2 był również pierwszym satelitą, który został wypuszczony w przestrzeń kosmiczną ze stacji orbitalnej Salut 7 w dniu 17 maja 1982, spłonął po siedmiu tygodniach w dniu 9 lipca 1982.
Informacja od Toma DF5JL, HF Managera IARU R1
73, Marek SP3AMO, HF Manager PZK

 
4
Na różny temat / Odp: Chińskie satelity amatorskie z transponderem HF na pasmo 15/10m
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Maj 15, 2020, 09:49:25 am  »
Korekta częstotliwości transpondera.
All transponders have a pass bandwidth of 30 kHz. In H/T mode the uplink is in the range of 2̶1̶ ̶2̶4̶5̶ ̶t̶o̶ ̶2̶1̶ ̶2̶7̶5̶ ̶k̶H̶z 21 395 to 21 425 kHz and the downlink in the range of 29 435 to 29 465 kHz. The CW beacon transmits on 29 425 kHz.

Informacja od Toma DF5JL

Marek SP3AMO, HF Manager PZK
5
Na różny temat / Chińskie satelity amatorskie z transponderem HF na pasmo 15/10m
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Maj 14, 2020, 09:20:21 pm  »
Chinese satellite with HF transponder

[/size]Two new Chinese CAMSAT amateur radio satellites, CAS-7A and CAS-7C, are scheduled for launch on September 15. CAS-7A is a 27 kg microsat with a transponder for 15 m / 10 m and other features. The frequencies were planned in cooperation with IARU.Both satellites will be placed in a 500 km sun-synchronous orbit with an inclination of 98° by the Jiuquan Satellite Launch Center. Below is some data on the planned frequencies for CAS-7A. All transponders have a pass bandwidth of 30 kHz. In H/T mode the uplink is in the range of 21 245 to 21 275 kHz and the downlink in the range of 29 435 to 29 465 kHz. The CW beacon transmits on 29 425 kHz.The satellites remind a little bit of the former Soviet Iskra amateur radio satellites of the Ordschonikidze Aviation Institute in Moscow in the early 1980s. They also had their uplink in the 15 m band and the downlink in the 10 m band. They were mainly designed for radio amateurs of the former Eastern Bloc, most of whom had no equipment for higher amateur bands. Iskra 2 was also the first satellite ever launched from a space station — from Salyut 7 on 17 May 1982, and Iskra 2 burnt up about seven weeks later, on 9 July 1982. *** 73 Tom DF5JLInformacja od HF Managera IARU.Marek SP3AMO, HF Manager PZKInformacja będzie podana też w Komunikacie PZK
6
Na różny temat / Odp: Pasmo 5 MHz dla krótkofalowców w Kanadzie.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Luty 18, 2020, 12:37:52 pm  »
 Co nowego w paśmie 60m.

Wielka Brytania
UK Beacon pracujący w paśmie 5 MHz, zostanie wyłączony.
Ze strony WWW dotarło zawiadomienie, że pracujący w paśmie 5 MHz Beacon GB3WES na Westmorland - lokator IO84QN pracujący na częstotliwości 5.290 MHz zostanie wyłączony dnia 11 marca, 2020, w związku wygaśnięciem pozwolenia na pracę urządzenia,
Beacon rozpoczął pracę  30 października, 2004. Był jednym z trzech pracujących w tym czasie w UK beaconów do badania propagacji w paśmie 5 MHz, Pracował razem z beaconami GB3RAL na Oxfordshire i GB3ORK na Orkney.
Wyłączony zostanie tylko GB3WES, dwa pozostałe dalej będą pracować.
Źródło informacji: strona GB3WES  - http://gb3wes.g3wgv.com/
Francja
13.02.2020r - Od dzisiaj francuskim OM’s wolno oficjalnie nadawać w paśmie 60m.
Częstość pracy od 5351,5 do 5366,5 kHz na zasadzie drugiej ważności służby dla stacji amatorskich w Regionach 1 i 2 z maksymalną  mocą promieniowania 15 W (EIRP).
Bandplan dla obszaru Francji dostępny jest pod adresem:  https://is.gd/hsHm5v.
Gratulacje i powodzenia koledzy.
73 Tom DF5JL
Uwaga: Bandplan obejmuje również terytoria zamorskie Francji, m in. w Ameryce Płd.
73, Marek SP3AMO, KF Manager
 
7
Na różny temat / SP9JB EX SP9TCU prosi o pomoc
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP9JB dnia Grudzień 18, 2019, 09:05:57 pm  »
 Witam serdecznie  kolegów
Tutaj sp9jb    popularny sp9tcu 
Z uwagi  że  sp9jb nie mogę pisać piszę z znaku sp9tcu 
Koledzy 
Jak wiecie jestem inwalidą   2 grupy
Mam rente i nie pracuje   
Zostałem zwolniony
15  kwietnia tego roku   i nadal  nie pracuje   
Mam kredyt w banku na 6000 
Koledzy pomóżcie
Każdy kto chce  mi pomóż proszę o dobrowolne wpłaty   
Na  następujący numer konta bankowego 
70 1470 0002 2183 8652 9000 0001
Kontakt mailowy ze mną
Jacekbuda1966@interia.pl 
Mogę  mailem podesłać ksero grupy  inwalidzkiej 
Szanownych kolegów adminów  proszę o nieusuwanie   tego tematu
Mi brakuje pieniążków nawet na lekarstwa   
Za każdą  pomoc  będę wdzięczny
Jacek  SP9JB  EX SP9TCU
73   i wesołych świąt   
 
8
Zawody krajowe / Odp: LogSP- CO DALEJ?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Grudzień 16, 2019, 09:25:59 am  »
Z nieznanych przyczyn PZK utraciło kontakt z administratorem LogSP.
I nie z winy PZK.
Marek SP3AMO
9
Zawody krajowe / LogSP- CO DALEJ?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SQ6NDC dnia Listopad 24, 2019, 10:28:30 am  »
Cześć,Poproszę o informację o planach co do portalu LogSP.Czy i kiedy zostanie przywrócona normalna funkcjonalność?Jest to moim zdaniem jeden z nielicznych projektów, które pozytywnie świadczyły o PZKZarządzenie informacją o przyczynach niedziałania portalu to absolutna żenada....
W ten sposób stajemy się jako organizacja pośmiewiskiem i obnażamy swoją indolencję.

10
Na różny temat / Odp: IARU R1 MS
« Ostatnia wiadomość wysłana przez SP3AMO dnia Październik 26, 2019, 10:27:11 pm  »
Dla zainteresowanych .... w poniedziałek 28.10.2019 r rozpoczyna się WRC-19.Marek SP3AMO
Strony: [1] 2 3 ... 10